Home » บทความน่ารู้ » ความรู้เรื่อง ป้าย » ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย หลายๆคนคงยังไม่ทราบว่าภาษีป้ายนั้นคือ อะไรกัน และต้องทำอย่างไรบ้าง? เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้ายให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบก่อนตัดสินใจทำป้ายกันครับ

ภาษีป้าย  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 

 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ เสียภาษีป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

อัตราภาษีป้าย

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท

 

2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท

 

3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพและหรือเครื่องหมายใด ๆ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำากว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท ป้ายเมื่อค านวณพื้นที่จ านวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน
  2. สำเนาหนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย ทั้งลักษณะข้อความ ภาพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี)
  4. สถานที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
  5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอำนาจ)

 

กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

– ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

 

การชำระภาษี

ให้เจ้าของป้ายช าระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงงวดสุดท้ายของปี (คิดภาษีป้าย เป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน)

งวด 1 มกราคม – มีนาคม = 100 %

งวด 2 เมษายน – มิถุนายน = 75 %

งวด 3 กรกฎาคม – กันยายน = 50 %

งวด 4 ตุลาคม – ธันวาคม = 25 %

 

เงินเพิ่ม

– ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี – ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ท าให้จ านวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม – ไม่ช าระภาษีป้ายภายในเวลาที่ก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษีป้าย

 

บทกำหนดโทษ

  1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท
  2. ผู้ใดโดยรู้หรือจงใจแจ้งความเท็จ ให้ถ้อยค าเท็จ หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้ายต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ
  3. ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้าย หรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 10,000 บาท

 

ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย

1.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีปกติ)

1.1 เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อ

– ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา

– สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

– ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

– แผนที่ตั้งพอสังเขป

– หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการ

– ยื่นแบบประเมินภาษี

– ตรวจสอบเอกสารเพื่อประเมินภาษี

– ออกใบเสร็จรับเงิน

 

2. ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายเดิม (กรณีเอกสารไม่ชัดเจนครบถ้วน)

2.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ

2.2 ขั้นตอนการให้บริการ

 – ยื่นแบบประเมินภาษี

– ตรวจสอบ

– ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย

– คำนวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ

– ออกใบเสร็จรับเงิน 2.3 ระยะเวลาด าเนินการ

– โดยประมาณ 1 วันท าการ ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย

3.ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย ป้ายใหม่

3.1 เอกสารที่ต้องใช้การติดต่อ

– สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

– แผนที่ตั้งพอสังเขป

– หนังสือมอบอ านาจ (กรณีไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

3.2 ขั้นตอนการให้บริการ

– ยื่นแบบประเมินภาษี

– ตรวจสอบ

– ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ออกส ารวจตรวจสอบป้าย

– คำนวณค่าภาษี แจ้งให้ผู้ยื่นเสียภาษีทราบ

– ออกใบเสร็จรับเงิน