Home » ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย หลายๆคนคงยังไม่ทราบว่าภาษีป้ายนั้นคือ อะไรกัน และต้องทำอย่างไรบ้าง? เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีป้ายให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบก่อนตัดสินใจทำป้ายกันครับ ภาษีป้าย  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือท าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น       ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการ… Read More »ภาษีป้าย