Home » บทความน่ารู้ » ความรู้เรื่อง ป้าย » ภาษีป้าย ไม่ใส่ใจก็ต้องจ่าย

ภาษีป้าย ไม่ใส่ใจก็ต้องจ่าย

ภาษีป้าย

signboard tax คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย โลโก้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการหรือการค้าเพื่อหารายได้หรือโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น ป้ายทั่วไป ป้ายไฟ หรือป้ายไวนิล ล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีที่ไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือ ถ้าพนักงานไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่า ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่มีป้ายนั้นติดตั้งอยู่ คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

 

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

 

อัตราภาษีป้าย

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท 3. (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ(ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
การชำระภาษี1. ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้